צו פיוס

תקנון ותנאי שימוש באתר

חשוב: אנא קרא את תנאי השימוש באתר בקפידה טרם הגלישה באתר או שימוש אחר בשירותיו, מאחר שהביקור באתר או השימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאיו. אם אינך מסכים לקבל על עצמך את תנאי הסכם זה, אינך מורשה להשתמש באתר, או לעשות שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.

ברוך הבא לאתר עמותת צו פיוס ("האתר", "צו פיוס"), המנוהל ומופעל על ידי צו פיוס (ע"ר 580579787)

האתר עומד לרשות הציבור ולשימושו החופשי, ללא תמורה, בכפוף להוראות הדין והתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. מקור התכנים באתר הוא ביוצרים המספקים לאתר תכנים, חלקם בבעלות צו פיוס וחלקם בבעלות היוצרים עצמם ולפיכך על המשתמש באתר להקפיד על קיום תנאי השימוש באתר ולהשתמש בתכנים בהתאם לשם שמירה על זכויות בעלי התוכן.

תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

צו פיוס רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תיקונם יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע הפרסום. המשך השימוש באתר לאחר פרסום השינוי, מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים.

המונח "משתמש" להלן, משמעו כל אדם אשר מבקר באתר, מקבל מידע ו/או שירות המפורסם באתר, באופן ישיר או בעקיפין.

בכל מקום בתקנון בו מפורטת אחריות צו פיוס ו/או אחריות הנהלת האתר, הכוונה היא גם לאחריות של עובדיהם, מנהליהם והפועלים מכוחם או בשמם.

כותרות התקנון הן לנוחיות בלבד ואין לראותן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות הוראות התקנון.

מדיניות הגנה על הפרטיות

צו פיוס מכבד את פרטיות המשתמשים באתר.

ככל שתבקש לפרסם תכנים באתר, וכתנאי הכרחי, אך לא מספיק, לכך שהאתר יסכים לפרסם תכנים שתבקש לפרסם באתר, יתכן שתידרש לתת פרטים בדבר שמך המלא וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. כאשר הינך מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לאתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך חייב למסור את הפרטים ומסירתם לצורך השימוש בהם במאגר המידע תלויה בהסכמתך. עם זאת, לא תוכל להעלות תכנים לאתר, ללא מסירת הפרטים הנדרשים במהלך ההרשמה.

התכנים שבאתר יהיו חשופים לכל המשתמשים ברשת האינטרנט. עליך לקחת זאת בחשבון ולנהוג בתבונה בהעלאת תכנים לאתר (ככל שצו פיוס תאפשר זאת) ובמסירת פרטים הכוללים פרטיים אישיים.

בעת השימוש באתר, ייתכן ובאופן אוטומטי יצטבר מידע אנונימי עלייך ו/או על האופן בו הנך משתמש באתר, כגון סוג דפדפן, זמן שהייה באתר, כתובת אינטרנט (IP) ועוד. כמו כן, באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies), המכיל מידע מגוון לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצורכי אבטחת מידע ועוד. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמש לנטרל את פעולת ה"עוגיות" ואם זו העדפתך, תוכל למחוק את ה"עוגיות" ממחשבך בכל עת.

במידה שתשלח לאתר ו/או לצו פיוס דואר אלקטרוני ("דוא"ל"), נקבל כל מידע מזהה אישי שייכלל באותו דוא"ל, כגון כתובת הדוא"ל וכן כל מידע המצוי בהודעתך. השימוש במידע זה ייעשה על מנת להשיב לבקשתך. אנו מסבים את תשומת לבך לאפשרות כי כל מידע המזהה אותך אישית, שאותו תשלח אלינו עשוי להישמר ברשות צו פיוס, וכי משלוח דוא"ל אלינו מעיד על הסכמתך להסדר זה. אם אינך מעוניין ששמך וכתובת הדוא"ל שלך יישמרו ברשות צו פיוס ו/או האתר או אם ברצונך לשנות מידע אישי כלשהו ששלחת אלינו, או אם יש לך שאלות כלשהן אודותינו או על אופן הטיפול במידע שלך, אנא צור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל: mail@tzavpius.org.il.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר ו/או צו פיוס לא יעבירו לצדדים שלישיים ולא יפרסמו בציבור את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שאלו מזהים אותו אישית, למעט במקרים המפורטים להלן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
  • אם המשתמש יפר את תנאי השימוש באתר או אם יבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאמור.
  • אם יתקבל בידי צו פיוס ו/או האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמש לאתר ו/או צו פיוס.
  • בכל מקרה שהאתר ו/או צו פיוס יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או רכושו של כל צד שלישי.
  • העברת מידע אנונימי במסגרת פעילות משותפת של האתר ו/או צו פיוס עם צדדים שלישיים, אשר קיבלו מצו פיוס רישיון כדין והמסייעים לו בהפעלת האתר ובשיפורו ובלבד שאלו ישתמשו במידע זה רק על פי הוראות תקנון זה. יודגש כי צו פיוס והאתר אינם משתמשים במידע האנונימי להשגת מידע נוסף אודות מבקרים באתר.

עם המשך התפתחותו של האתר, ייתכן שיחולו שינויים במדיניות "ההגנה על הפרטיות", כפי שנוסחה בסעיף זה, כך שתשקף גם יישומים חדשים העשויים להיות כרוכים באיסוף מידע אישי. כל שינוי כאמור יפורסם באתר והמשך שימושך באתר לאחר פרסום השינוי, מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, הנם בבעלות צו פיוס  או בבעלות מי שצו פיוס קיבל את אישורו להצגתם. כל הזכויות שמורות. כל התכנים באתר מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים הבינ"ל, של מדינת ישראל ושל ארצות הברית, כמו גם על ידי אמנות בינלאומיות, וזאת בכפוף לתנאי שימוש אלו.

  • הנך רשאי לקרוא את התוכן הנמצא באתר אך אינך רשאי להעתיקו, להפיצו או להעבירו לצד ג' – אלא אם קיבלת את אישורו של מנהל האתר, בכתב, מראש ובהתאם לתנאים הנקובים באותו אישור.
  • אינך רשאי לשנות, לעבד או ליצור יצירה נגזרת בהסתמך על תוכן הנמצא באתר.

הנך מחויב לשמור את כל תנאי זכויות היוצרים של התכנים הכלולים באתר ואת האזהרות וההגבלות המשתמעים מהם.

העלאת תכנים על ידי משתמש

יתכן שצו פיוס יאפשר למשתמש למסור תכנים לפרסום באתר או יפרסם תכנים שיועברו לו על ידי משתמש. תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר. מסירת התכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שאלו יפורסמו או יוסיפו להתפרסם, או לקבוע היכן יתפרסמו ובאיזה שם.

במידה וגיל המשתמש נמוך מ-18 שנים, עליו לקבל תחילה את אישור הוריו או אפוטרופוסו החוקי, בטרם יעלה או ימסור תכנים לאתר (אישור זה יימסר בעת ההרשמה לאתר).

במסירת התכנים לפרסום באתר, הנך מוותר על זכויותיך בכל תוכן המועלה לאתר על ידך ובכלל זה על זכויות היוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה, תהיינה של צו פיוס.

הינך מצהיר כי אתה בעל מלוא זכות היוצרים בתכנים שאתה מעלה לאתר, לרבות הזכות להעתיקם, לשתפם, להפיצם, לפרסמם, לבצעם בפומבי, לשדרם ולהעמידם לרשות הציבור – או שיש בידיך רישיון מתאים מבעלי זכויות היוצרים לבצע את כל הפעולות האלה בלי הגבלה, או שהתכנים מצויים בנחלת הכלל.

האחריות המלאה והבלעדית לתכנים המתפרסמים באתר, ולכל תוצאה הנובעת מהם, תחול על המשתמש שהעלה אותם לאתר או שמסר אותם לצו פיוס על מנת שתפרסמם באתר ועל המשתמש שעשה בהם שימוש וצו פיוס ו/או האתר אינם נושאים בכל אחריות לתכנים אלו ו/או לכל תוצאה הנובעת מהם. עלייך להקפיד שהתכנים שהנך מעלה לאתר או מעביר לצו פיוס לשם העלאתם לאתר יהיו חוקיים ובין היתר לא יהוו לשון הרע ו/או לא יפגעו בפרטיות ו/או זכות היוצרים של אחר.

צו פיוס שומר לעצמו את הזכות לבדוק, בכל עת, את התכנים לפני פרסומם באתר, כדי למנוע שימוש לרעה של אפשרות העלאת התכנים, אך לא מתחייב לעשות כן. צו פיוס יהיה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם קיבל דרישה לכך ובין אם לאו, להסיר ו/או לשנות כל תוכן באתר המועלה על ידי משתמש או שהועלה לאתר על ידי צו פיוס לבקשת משתמש ו/או לסרב להזין או להעלות אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליו לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צו פיוס יהיה רשאי לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

יודגש, כי אין להעלות קישור ("לינק") לאתר, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. צו פיוס לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שהועלו על ידך לאתר. ראה הוראות נוספות בעניין זה, תחת הכותרת "קישורים".

קישורים

קישורים מהאתר אל אתרי אינטרנט אחרים

קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים שיופיעו באתר, אינם מעידים על הסכמת צו פיוס לתוכנם, בין אם הועלו על ידי משתמש באתר ובין אם הועלו על ידי צו פיוס או הנהלת האתר. לצו פיוס אין שליטה ופיקוח על אתרים אלה או על תוכנם והוא אינו אחראי לתכנים אליהם מוליכים הקישורים ו/או לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. צו פיוס אינו מתחייב שכל הקישורים יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. בכל מקרה, מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מאתר צו פיוס, עושה זאת על אחריותו בלבד. הינך מתבקש להקפיד לעיין בתקנוני האתרים ובמדיניות הפרטיות המסדירים את תנאי השימוש באותם אתרי צד-שלישי ולהפנות כל השגה על אתרי צד-שלישי אלה אל מנהלי האתר או מפעיליו. צו פיוס ו/או הנהלת האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

סימני מסחר

השם והלוגו "צו פיוס", אותות וסימנים מסחריים או אחרים באתר, הנם סימני מסחר אשר בבעלות צו פיוס ("סימני המסחר שלנו"). אין להשתמש בסימני המסחר שלנו באופן שבו יקושרו עם כל מוצר או שירות שאינו שייך לנו, או באופן שיש בו כדי להטעות את המשתמשים לסבור כי אנו המקור של המוצר או השירות, כי אנו נותנים לו חסות או ממליצים עליו, או לעשות בהם שימוש באופן כלשהו שיש בו כדי לזלזל בנו או להעטות עלינו קלון.

פטור מאחריות והגבלת אחריות

שירותי האתר ניתנים כפי שהם (As Is). צו פיוס אינו מתחייב ו/אף לא יהיה אחראי כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר אחרת. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריות המשתמש המלאה והבלעדית. צו פיוס ו/או כל חברה קשורה ו/או בעלת רישיון מכוחו היא פועלת באתר ו/או מי מטעמן, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או חלק מהם.

הינך בלבד אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותך על הנתונים המוצגים באתר או באמצעותו וידוע לך כי צו פיוס לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שייגרם לך או לצדדים שלישיים, כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים בו.

צו פיוס לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, שגיאות, מחדלים, שיבושים, זמני תגובה, כשלים, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למערכת המחשב ו/או לתשתיות של כל משתמש, לרבות אובדן מידע, או כל נזק אחר אשר ייגרם כתוצאה מהורדת מידע ו/או תכנים באמצעות האתר.

אף כי בכוונת צו פיוס והאתר לנקוט צעדים סבירים למניעת החדרת וירוסים, תולעים, "סוסים טרויאנים" (Trojan Horses) וגורמים הרסניים אחרים לאתר, אין הם מתחייבים או ערבים להיותו של האתר או תכנים שמאן דהו עשוי להוריד ממנו נקיים מתכונות הרסניות כנ"ל.

הפסקת או הגבלת שימוש

צו פיוס ו/או האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעלת האתר ו/או לבטל את תוקפו של תקנון זה, בכל מועד שנמצא לנכון ומבלי שיידרשו ליתן התראה כלשהי, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות, בהתייחס לתקנון זה, עקב הפרה מצד המשתמש של תנאי כלשהו מתנאיו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסעיפים בדבר הגבלת האחריות ודין התקנון יישארו בתוקפם גם לאחר הפסקת הפעלת האתר ו/או ביטול התקנון בנסיבות המתוארות לעיל.

בנוסף לאמור לעיל, צו פיוס שומר לעצמו את הזכות להתאים ו/או להפסיק ו/או להגביל ו/או לשנות את שירותי האתר, חלקם או כולם, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. בכל מקרה, צו פיוס לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או שהיה ביכולתו לצפות נזקים אלו.

דין התקנון

הדין החל על תקנון זה הוא הדין של מדינת ישראל החל על חוזים שנערכו ובוצעו בתחומה, וזאת על אף כללי ברירת הדין. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לאתר ולתקנון זה הינו בית המשפט המוסמך לכך מבחינה עניינית במחוז ירושלים, ישראל.

תוקף התקנון

היה ויתברר כי תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה הנו בלתי חוקי, בטל או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, כי אז ייחשב תנאי זה כנפרד מיתר סעיפי התקנון ולפקיעת תוקפו לא תהיה כל השפעה על תוקף כל אחד מן התנאים הנותרים.

יצירת קשר

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכויות היוצרים של משתמשי האתר ואחרים וכן את זכותם לפרטיות ולשם טוב. כל אדם הסבור שפורסם באתר תוכן הפוגע בו מטעם כלשהו, מוזמן לפנות לצו פיוס לפי הפרטים שלהלן, והאתר ייעשה כמיטב יכולתו לטפל בפנייה בהקדם: mail@tzavpius.org.il

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

ושוב הם באים לביקורים. החברים הללו, שעזבו לא מזמן לטובת עתיד טוב יותר להם או לילדיהם. "איך אתם חיים פה בחום הזה". יגיד הרווק.

מכנסונים ועקבים. המחאות מדגישות את האבסורד שבנהלים הללו
גלית דהן קרליבך
קשה להיות בחורה אנלוגית בעולם סלולרי