ravsak

מעורבות הורים- קובץ מאמרים

22.12.2015

מעורבות הורים -כיצד מתמודדים איתה? נדמה שאין גוף העוסק בחינוך שאינו מתלבט בסוגיה זו.

ברשת בתי הספר היהודים רבס"ק הוקדש ידיעון לנושא מעורבות הורים : הידיעון כולל מבחר הצעות והתייחסויות לנושא , שכתבו מחנכים ואנשי חינוך השייכים לרשת רבס"ק.

אנו, בחינוך המשותף של צו פיוס, בחרנו לתרגם מספר מאמרים שיש להם נגיעה לחינוך היהודי בארץ ובפרט לאתגרי החינוך המשותף ומקומם של ההורים במערכת- הן כ"דור החלוצים", והן כ"דור הממשיכים".  זאת מתוך תפיסה כי שיתוף פעולה רעיוני וחינוכי  בין צוות אנשי החינוך לבין ההורים הוא מפתח להצלחת המוסד החינוכי והילדים שלנו הלומדים בו. 

להורדת הקובץ לחצו כאן

כאמור, קהל היעד למאמרים הללו הם אנשי חינוך  בישראל, שנושא מעורבות הורים מעסיק אותם: בין בחינוך המשותף ובין בחינוך הפלורליסטי, הדתי והמסורתי. אנו רואים בפרסום המאמרים הזמנה לשיח, למחשבה קהילתית-מקומית וכן חינוכית-כללית ומקווים לראות בכך צעד ראשון לקראת שיתוף בידע ובמחשבה עם רשת רבס"ק ועם אנשי חינוך יהודי בארץ.